Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Parametry przepływu krwi tętnicy środkowej siatkówki u dzieci i młodzieży

dr n. med. Erita Filipek, prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik, dr n. med. Olga Domańska,
dr n. med. Lidia Nawrocka

Streszczenie
Wstęp: Celem pracy była ocena parametrów przepływu krwi w tętnicy środkowej siatkówki u dzieci i młodzieży.
Materiały i metody: Analizą objęto 56 oczu u 40 dzieci (20 dziewczynek i 20 chłopców) w wieku od 5–17 lat. Wyniki porównano z grupą 32 dorosłych (64 oczy – 17 kobiet i 15 mężczyzn) w wieku od 18 do 50 lat. Badania przeprowadzono przy pomocy aparatu DRG Retina Doppler firmy Tomey, z zastosowaniem sondy o częstotliwości 10 MHz. Oceniano prędkość skurczową (Vmax), rozkurczową (Vmin), średnią (Vśr), współczynnik oporowy Poursellota (RI) i współczynnik pulsacji Goslinga (PI) oraz ciśnienie wewnątrzgałkowe (IOP).
Wyniki: W badanej grupie Vmax wynosiła 10,75 cm/s, Vmin – 3,67 cm/s, Vśr – 7,21 cm/s, indeks RI – 0,67, a indeks PI – 1,07. Wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego mieściła się w normie i wynosiła średnio 16,27 mmHg. Analiza statystyczna wykazała znamiennie wyższe wartości Vmax (11,5 vs. 9,7 cm/s) i Vśr (7,7 vs. 6,5 cm/s) u dziewczynek. Analiza korelacji nie wykazała zależności pomiędzy średnimi wartościami parametrów przepływu krwi a ciśnieniem wewnątrzgałkowym w całej grupie. Jedynie w grupie chłopców stwierdzono pojedynczą dodatnią korelację indeksu RI i wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego. Porównanie średnich wartości parametrów przepływu krwi w tętnicy środkowej siatkówki w grupie dzieci i dorosłych wykazało znamiennie wyższe wartości Vmax, Vmin, Vśr u dorosłych.
Wnioski:
1.Średnie wartości parametrów Vmax i Vśr są wyższe u dziewczynek.
2. Średnie wartości Vmax, Vmin i Vśr są wyższe u dorosłych.
3. Obserwowana zależność indeksu RI i ciśnienia wewnątrzgałkowego u chłopców wymaga dalszych badań.

Słowa kluczowe: Parametry przepływu krwi, tętnica środkowa siatkówki, DRG Retina Doppler, dzieci, młodzież.
Pobierz pdf:
POWRÓT