Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Anomalie siatkówkowe w optycznej koherentnej tomografii komputerowej u dzieci z niedowidzeniem nadwzrocznym

dr n. med. Witold Korzekwa, prof. nzw. dr hab. n. med. Piotr Korzekwa

Wstęp:
Niedowidzenie to upośledzenie ostrości wzroku pozbawione widocznych anomalii anatomicznych. Nowoczesne metody obrazowania, takie jak koherentna tomografia optyczna, pozwalają na precyzyjną ocenę poszczególnych warstw siatkówki w nieosiągalnym dotychczas zakresie. W naszej pracy podjęliśmy próbę zobrazowania struktury siatkówki w celu określenia jej proporcji anatomicznych u dzieci z niedowidzeniem nadwzrocznym, w porównaniu ze zdrową siatkówką.
Pacjenci i metody:
Ocenie poddano wyniki badań SOCT wykonane w grupie 29 pacjentów w wieku średnio 9,1 lat, z niedowidzeniem nadwzrocznym oraz  różnowzrocznością. Pomiarów dokonywano w obszarze dołeczka oraz w pęczku nerwowo-siatkówkowym na granicy plamki (w odległości 1,5 mm od dołeczka) z oceną wybranych warstw siatkówki (warstwa włókien nerwowych, warstwa nabłonka barwnikowego i warstwa pośrednia). Wyniki porównywano z wynikami  uzyskanymi podczas badania oczu zdrowych.
Wyniki:
Porównując wyniki uzyskane w grupie badanej i grupie kontrolnej można zauważyć pewne różnice grubości siatkówki w zakresie poszczególnych warstw. Grubość siatkówki po zsumowaniu wszystkich warstw w obszarze dołeczka wynosiła 216,8 μm w oczach z niedowidzeniem i 216,5 μm w zdrowych oczach. Odpowiednio, grubość mierzona w pęczku nerwowo-siatkówkowym wynosiła 347,12 μm i 346,9 μm. Analiza tych wyników nie potwierdziła jednak ich znamienności statystycznej.
Wnioski: Analiza grubości siatkówki po podziale na poszczególne warstwy anatomiczne dostarcza nowych informacji dotyczących zmian w oczach z niedowidzeniem.
Wyniki te wymagają jednak dalszych obserwacji.

Słowa kluczowe: Spektralna optyczna koherentna tomografia (SOCT), niedowidzenie, nadwzroczność, dzieci, grubość siatkówki.
Pobierz pdf:
POWRÓT