Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Ocena pomiarów morfometrycznych rogówki dawcy w mikroskopie lustrzanym Eye Bank KeratoAnalyzer EKA-10 firmy Konan Medical i Topcon SP-3000P

dr n. med. Ewa Wróblewska-Czajka, prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała,

dr hab. n. med. Dorota Tarnawska, dr n. med. Dariusz Dobrowolski, dr n. med. Jarosław Wilk

Streszczenie

Wstęp: Ocena stanu komórek śródbłonka dawcy ma istotne znaczenie w trakcie kwalifikacji tkanki do przeszczepu. Celem pracy było porównanie dwóch mikroskopów lustrzanych – Topcon SP-3000P i Eye Bank KeratoAnalyzer EKA-10 Konan Medical w zakresie pomiaru gęstości komórek śródbłonka i odsetka komórek heksagonalnych rogówki dawcy.

Materiały i metody: 25 rogówek pochodzących od 13 dawców w wieku od 10 do 83 lat (średnio 62,5). Gęstość komórek śródbłonka i odsetek komórek heksagonalnych oceniano badając całą gałkę oczną w  aparacie Topcon SP-3000P, a następnie, po wypreparowaniu, płatek twardówkowo-rogówkowy w mikroskopie Eye Bank KeratoAnalyzer EKA-10 firmy Konan Medical. Uzyskane wyniki z obu aparatów zostały poddane analizie statystycznej przy użyciu testu Blanda-Altmana.

Wyniki: Średnia gęstość komórek śródbłonka po ocenie wykonanej aparatem Topcon SP-3000P wynosiła 2505,05±284,67/mm2, a aparatem Eye Bank Kerato- Analyzer EKA-10 Konan Medical – 2516,08±305,11/ mm2. Średni odsetek komórek heksagonalnych uzyskanych z obserwacji aparatem Topcon SP-3000P wynosił 67,76±7,01, natomiast aparatem Eye Bank KeratoAnalyzer EKA-10 Konan Medical – 66,76±7,32. Nie stwierdzono statystycznie znamiennych różnic pomiędzy dwoma urządzeniami w zakresie pomiaru obu parametrów.

Wnioski: Badania wykonane mikroskopem Topcon SP-3000P i Eye Bank KeratoAnalyzer EKA-10 Konan Medical są porównywalnymi metodami w ocenie odsetka komórek heksagonalnych oraz gęstości komórek śródbłonka rogówki dawcy. Ze względu na lepszą wizualizację śródbłonka metoda bezpośrednia jest preferowana w kwalifikacji rogówki dawcy.

Słowa kluczowe: Rogówka dawcy, śródbłonek, mikroskop lustrzany.
Pobierz pdf:
POWRÓT