Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Powiązania chorób stomatologicznych z chorobami układu wzrokowego

lek. stom. Kamil Henryk Nelke, Magdalena Bielecka, Marek Wojtuściszyn,

dr n. med. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, dr n. med Małgorzata Mulak

Streszczenie
Wstęp: Oddziaływanie zębów na inne narządy jest ważnym zagadnieniem, które powinno być dostrzegane przez lekarzy różnych specjalności oraz być podstawą współpracy lekarza ogólnego i lekarza stomatologa. W pracy ograniczono się do schorzeń okulistycznych w aspekcie zmian stomatologicznych. Celem pracy była ocena stanu wiedzy pacjentów na temat powiązania chorób okulistycznych ze schorzeniami stomatologicznymi i ich wpływu na narząd wzroku, a także wykazanie słuszności wykonywania zdjęcia panoramicznego kości szczęk, jako podstawowego badania mającego na celu wskazanie potencjalnych ognisk zębopochodnych.
Pacjenci i metody: Badaniem ankietowym objęto 279 pacjentów z ośrodków badanych i 33 z ośrodka kontrolnego. Dodatkowo przeanalizowano karty pacjentów z Katedry i Kliniki Okulistyki z lat 2008–2010 i przebadano pacjentów z Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej. W pracy zawarto również sposób postępowania oraz różnicowanie wybranych schorzeń jamy ustnej powiązanych ze schorzeniami narządu wzroku.
Wyniki: W analizowanym materiale wykazano, że 45% ocenianych pacjentów wie, że niektóre choroby jamy ustnej mogą mieć wpływ na schorzenia narządu wzroku. Okazało się, że 73% pacjentów leczonych okulistycznie nie miało wykonanego zdjęcia panoramicznego szczęk. Tylko 35% pacjentów było systematycznie leczonych przez lekarzy stomatologów przed planowanym zabiegiem operacyjnym w zakresie narządu wzroku.
Wnioski: Ze względu na współistnienie w niektórych jednostkach chorobowych zmian okulistycznych i stomatologicznych, pacjenci powinni być objęci kompleksowym leczeniem specjalistycznym.

Słowa kluczowe: Zmiany w narządzie żucia, zakażenia zębopochodne, schorzenia narządu wzroku.
Pobierz pdf:
POWRÓT