Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Subiektywne odchylenie pionu w diagnostyce zeza porażennego

lek. med. Anna Cybulska-Wiktorowicz, prof. UM dr hab. n. med. Anna Broniarczyk-Loba

Streszczenie

Objawy i dolegliwości wynikające z zaburzeńw płaszczyźnie czołowej występują pod postacią przechyleniowej reakcji gałek ocznych (ocular tilt

reaction − OTR), w skład której wchodzą: rotacja gałek (ocular torsion − OT), skośne ustawienie osi gałek ocznych (skew deviation) oraz przechylenie głowy (head tilt). Ponadto w skład tych zaburzeń wchodzą: oczopląs rotacyjny, boczne przechylenie tułowia oraz subiektywne odchylenie pionu SOP (subjective visual vertical − SVV).

Odpowiednie odczuwanie pionu jest niezbędne do utrzymania prawidłowej, wyprostowanej postawy ciała. Zaburzenia subiektywnego odchylenia pionu mogą prowadzić do niestabilności, zachwiania równowagi, przechylania, zaburzeń chodu; mogą być jednym z objawów klinicznych świadczących o dysfunkcji układumprzedsionkowego w płaszczyźnie czołowej.

Subiektywne odchylenie pionu umożliwia ilościową ocenę zaburzeń orientacji przestrzennej, które dotychczas były nieuchwytne w badaniach klinicznych.

Metoda jego badania jest prosta, powtarzalna i możliwa do wykonania w warunkach ambulatoryjnych. W chwili obecnej brak jest w polskim piśmiennictwie doniesień o zastosowaniu subiektywnego odchylenia pionu w badaniach klinicznych w zezie porażennym.

W pracy tej omówiono patofizjologię powstawania zaburzeń subiektywnego odchylenia pionu, metodę pomiaru oraz możliwości jego zastosowania w praktyce klinicznej.

Słowa kluczowe: Subiektywne odchylenie pionu (SOP), odruch przedsionkowo-okoruchowy, zez porażenny.
Pobierz pdf:
POWRÓT