Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Ocena grubości rogówki u  dzieci z  podejrzeniem jaskry młodzieńczej

dr n. med. Ewa Pieczara

Streszczenie

Wstęp: Jaskra młodzieńcza (juvenile glaucoma – JG) zaliczana jest do jaskry pierwotnej otwartego kąta i dotyczy pacjentów od 10 do 35 roku życia. Europejskie Towarzystwo Jaskrowe (European Glaucoma Society – EGS) za najważniejsze czynniki ryzyka wystąpienia i progresji jaskry pierwotnej otwartego kąta uznaje: wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe, wiek, dodatni wywiad rodzinny, centralną grubość rogówki (central corneal thickness – CCT) i krótkowzroczność. Celem pracy była ocena grubości rogówki u dzieci z podejrzeniem jaskry młodzieńczej. W pracy oceniano zależność CCT od: wieku dzieci, płci, wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz wielkości wady refrakcji.

Pacjenci i metody: Badaniem objęto 50 dzieci (21 chłopców, 29 dziewczynek) w wieku od 10 do 18 lat (śr. 14,58) z podejrzeniem jaskry młodzieńczej. Pomiar CCT wykonano przy użyciu optycznej koherentnej tomografii odcinka przedniego AS-OCT VISANTE.

Wyniki: Ciśnienie wewnątrzgałkowe u badanych dzieci wynosiło od 14 do 25 mmHg (śr. 19,2 mmHg) i nie różniło się istotnie statystycznie w grupie chłopców i dziewczynek (p > 0,05). Refrakcja u badanych dzieci wynosiła od –6 Dsph do +5,5 Dsph (śr. –0,99 Dsph) i nie różniła się istotnie statystycznie u chłopców i dziewczynek (p > 0,05). Centralna grubość rogówki – CCT wahała się od 470 do 620 µm (śr. 546,25 µm), wynosząc średnio 542,41 µm u dziewczynek i 551,55 µm u chłopców (p > 0,05). U dziewczynek stwierdzono istotną statystycznie, ujemną korelację zależności CCT od wieku (p < 0,05) oraz istotną statystycznie, ujemną korelację zależności refrakcji od wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego (p < 0,05).

Wnioski: Ryzyko wystąpienia jaskry młodzieńczej jest większe u dziewczynek niż u chłopców.

Słowa kluczowe: Jaskra młodzieńcza, pachymetria, optyczna koherentna tomografia, AS-OCT, dzieci.
Pobierz pdf:
POWRÓT