Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Poziom wiedzy rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych będących pod opieką Poradni Okulistycznej II Kliniki Okulistyki AM w Lublinie na temat retinopatii wcześniaków

dr n. med. Marta Makara-Studzińska, prof. nzw. dr hab. n. med. Marek Gerkowicz

Streszczenie
Wstęp: Retinopatia wcześniaków jest najważniejszą przyczyną ślepoty u dzieci w Polsce. Przekazywanie przez pracowników służby zdrowia rzetelnych i pełnych informacji pozwala rodzicom zrozumieć istotę choroby oraz ułatwia współpracę z lekarzem, a także zmniejsza ich lęk. Celem pracy była próba określenia poziomu wiedzy rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie, zagrożonych retinopatią, na temat tej choroby. Ponadto zbadano korelację między poziomem wiedzy a wiekiem,wykształceniem i miejscem zamieszkania  matki.
Materiały i metody: Grupę badaną  stanowiło 50 matek wcześniaków, które zgłosiły się ze swoimi dziećmi do Poradni Okulistycznej przy II Klinice Okulistki AM w Lublinie. Badania zostały przeprowadzone w okresie od grudnia 2006 do lutego 2007 r. w Lublinie, w obecności ankietera. Wykorzystano kwestionariusz konstrukcji własnej. Dla uzyskanych wyników obliczono wskaźniki    procentowe i zastosowano test Chi-kwadrat.
Wyniki: 38%  matek deklarowało, że posiada wiedzę na temat retinopatii wcześniaków. Jedynie 40% matek twierdziło, że zna powikłania tego schorzenia. Większość badanych kobiet (76%) uważała, że informacje udzielane przez pracowników ochrony zdrowia są niewystarcza-jące  lub niezrozumiałe. Wykazano istotną  statystycznie zależność pomiędzy poziomem wiedzy a wykształce-niem matki. Matki z wyższym wykształceniem posiadały o 33,4% większy poziom wiedzy od matek ze średnim wykształceniem.
Wnioski: Matki posiadają zbyt mały zasób wiedzy na temat retinopatii, jej powikłań i sposobu leczenia. Wykształcenie matki ma znaczący wpływ na poziom jej wiedzy, dotyczącej zagadnienia retinopatii wcześniaków.

Słowa kluczowe: Retinopatia wcześniaków, wsparcie społeczne, wcześniaki, dzieci, matki, siatkówka, ślepota.
Pobierz pdf:
POWRÓT