Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Wyniki implantacji soczewek akomodacyjnych 1CU po usunięciu zaćmy – 3-letnie obserwacje

dr n. med. Mariola Dorecka, dr n. med. Wojciech Rokicki, dr n. med. Małgorzata Nita,
dr n. med. Ewa Nita, dr n. med. Katarzyna Michalska-Małecka, lek. med. Aleksandra Sikorska†,
prof. dr hab. n. med. Wanda Romaniuk

Streszczenie
Wstęp: Celem pracy była ocena wyników uzyskanych po usunięciu zaćmy metodą fakoemulsyfkacji ze wszczepieniem sztucznej soczewki akomodacyjnej 1CU oraz ocena zdolności akomodacyjnej tej soczewki.
Materiały i metody: Badaną grupę stanowiło 6 pacjentów z zaćmą – 6 oczu (4 mężczyzn i 2 kobiety). We wszystkich przypadkach w okresie od października 2002 do marca 2003 r. wykonano zabieg fakoemulsyfkacji zmętniałej soczewki ze wszczepieniem sztucznej soczewki tylnokomorowej akomodacyjnej 1CU – Akkommodative 1CU®, (HumanOptics AG) do torebki soczew-ki. Okres obserwacji wynosił 3 lata.
Wyniki: W trakcie zabiegów nie stwierdzono powikłań śródoperacyjnych. Trzy lata po zabiegu średnia wartość ostrości wzroku do dali bez korekcji wynosiła w badanej grupie 0,9±0,1, a średnia wartość ostrości wzroku (Snellen) do bliży bez korekcji 0,6±0,1. W jednym przypadku pacjent wymagał korekcji okularowej do czytania. W celu potwierdzenia zdolności akomodacyjnych soczewek 1CU badaniem UBM, wykazano zmianę średniej wartości głębokości komory przedniej z 3,9±0,1 mm do wartości 3,3±0,2 mm po stymulacji 2% pilokarpiną (średnio o 0,6±0,2 mm). Średni zakres akomodacji w badanej grupie na podstawie krzywych zakresu akomodacji wynosił 2,0 D (od 1,5 D do 2,5 D). W okresie obserwacji nie stwierdziliśmy cech zmętnienia torebki tylnej czy jej obkurczania się, które wpływałyby na ostrość widzenia.
Wnioski: Soczewki akomodacyjne 1CU zapewniają dobrą ostrość widzenia zarówno do dali jak i do bliży bez konieczności używania okularów korekcyjnych. Ultrabiomikroskopowa ocena zmian głębokości komory przedniej po stymulacji 2% pilokarpiną potwierdza właściwości akomodacyjne soczewek 1CU.

Słowa kluczowe: Soczewki akomodacyjne 1CU, soczewki wewnątrzgałkowe, zaćma, emulsyfkacja soczewki, akomodacja, ostrość wzroku, ultrabiomikroskopia.
Pobierz pdf:
POWRÓT