Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Wstępne wyniki  wpływu  zabiegu  sieciowania włókien kolagenowych  rogówki  na  stężenie  interleukiny  1β w  filmie  łzowym  pacjentów  ze  stożkiem  rogówki

lek.  Karol  Krycia, dr  hab.  n.  med.  Dorota  Wyględowska-Promieńska

dr  n.  med.  Łukasz  Drzyzga, dr  n.  med.  Piotr  Gościniewicz

lek.  Łukasz  Kulesza, lek.  Agata  Niedzielska-Krycia

Wstęp: Celem badania była ocena wpływu zabiegu sieciowania włókien kolagenowych rogówki (cross linking − CXL) na stężenie interleukiny 1 beta (IL-1β) w filmie łzowym u pacjentów z rozpoznanym stożkiem rogówki.

Pacjenci i metody: Do badania zakwalifikowano 62 osoby (62 oczu) ze zdiagnozowanym stożkiem rogówki. Rekrutację do grup przeprowadzono w oparciu o klasyfikację Amslera i Krumeicha. Zabiegowi sieciowania włókien kolagenowych rogówki poddano 31 pacjentów (31 oczu). Grupę kontrolną stanowiło 31 osób (31 oczu) z rozpoznanym stożkiem rogówki, u których w okresie obserwacji nie wykonano interwencji chirurgicznej.

W obu badanych grupach stopień zaawansowania choroby był porównywalny. Od każdego z pacjentów leczonych z użyciem metody CXL pobra no przy pomocy spongostanowych patyczków 100 μl filmu łzowego bezpośrednio przed zabiegiem, a następnie po upływie 6 tygodni obserwacji. Podobne pomiary wykonano w grupie kontrolnej. Po odwirowaniu pobrany materiał oznaczono przy użyciu metody ELISA za pomocą testu o podwyższonej czułości.

Wyniki: Badanie wykazało statystycznie istotną różnicę poziomu IL-1β przed zabiegiem sieciowania włókien kolagenowych rogówki i po nim (151 ± 42,2 pg/ml vs. 35,32 ± 13,72 pg/ml; p<0,01). Nie zaobserwowano statystycznie istotnej różnicy poziomu IL-1β w próbkach przed zabiegiem CXL w porównaniu z grupą kontrolną.

Wnioski: Zabieg sieciowania włókien kolagenowych rogówki powoduje obniżenie stężenia IL-1β w filmie łzowym pacjentów ze stożkiem rogówki. Oznaczanie stężenia cytokin prozapalnych, takich jak IL-1β, może stanowić czynnik prognostyczny progresji stożka rogówki.

Słowa kluczowe: Stożek rogówki, sieciowanie włókien kolagenowych, interleukina 1 β, film łzowy, ELISA.
Pobierz pdf:
POWRÓT