Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Zastosowanie pierścienia dotorebkowego w chirurgii zaćmy w oczach z wysoką krótkowzrocznością i podwichnięciem soczewki

dr n. med. Mariola Dorecka, lek. med. Agnieszka Nowak, lek. med. Lilianna Prudło, mgr farm. Ewelina Langier, prof. dr hab. n. med. Wanda Romaniuk

Streszczenie
Wstęp: Celem pracy była ocena wyników uzyskanych po implantacji pierścienia dotorebkowego (capsular tension ring – CTR) w czasie zabiegu fakoemulsyfkacji
z implantacją soczewki wewnątrzgałkowej tylnokomorowej  (posterior chamber intraocular lens – PC IOL) w  oczach z wysoką krótkowzrocznością i podwichnię-
ciem soczewki.
Materiały i metody: Do badania zakwalifkowano 49 pacjentów (51 oczu) z wysoką krótkowzrocznością i  podwichnięciem soczewki: 35 kobiet (37 oczu) i 14
mężczyzn (14 oczu), w wieku 21–78 lat (61,34 ± 12,45 lat). Wszystkich pacjentów podzielono na dwie grupy w  zależności od długości gałki ocznej (axial lens
– AXL). Grupę pierwszą stanowiło 18 osób (19 oczu) z AXL > 27,0 mm i ≤ 30,0 mm. Grupę drugą stanowiło 31 osób (32 oczu) z AXL > 30 mm. U wszystkich pacjentów oceniono i przeanalizowano następujące parametry: ostrość wzroku do dali i do bliży bez korekcji i z najlepszą korekcją okularową, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego przed zabiegiem i w 1, 3, 6, 12 miesiącu po zabiegu oraz pomiar długości gałki ocznej.
Wyniki: Analiza statystyczna wykazała istotną statystycznie poprawę średniej wartości ostrości wzroku w  najlepszej korekcji po zabiegu fakoemulsyfkacji za-
ćmy z implantacją PC IOL oraz CTR w oczach z podwichnięciem soczewki i wysoką krótkowzrocznością w porównaniu do wartości przed zabiegiem operacyjnym
w obu grupach w czasie 12-miesięcznej obserwacji.
Wnioski: CTR wydaje się podnosić bezpieczeństwo i skuteczność zabiegów usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfkacji z implantacją PC IOL w oczach z wysoką
krótkowzrocznością i podwichnięciem soczewki.

Słowa kluczowe: Zaćma, soczewka, wysoka krótkowzroczność, pierścień dotorebkowy, podwichnięcie soczewki.
Pobierz pdf:
POWRÓT