Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Ocena  skuteczności  terapii  iniekcjami  doszklistkowymi ranibizumabu  u  pacjentów  z  wysiękową  postacią zwyrodnienia  plamki  związanego  z  wiekiem

lek.  Piotr  Zalewski, lek.  Joanna  Siedlarz,

dr  n.  med.  Ewa  Herba, dr  n.  med.  Barbara  Zatorska

Wstęp: Wysiękowa postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) to obok zaćmy i jaskry wiodąca przyczyna utraty wzroku wśród ludzi po 65 roku życia mieszkających w krajach rozwiniętych. W związku ze wzrostem średniej długości życia liczba chorych w populacji wciąż wzrasta. Rozwojowi wysiękowej postaci AMD towarzyszy szereg procesów patofizjologicznych z zaburzeniem równowagi pomiędzy czynnikami pro- i antyangiogennymi. Wprowadzenie do terapii pierwszych preparatów działających jako inhibitory naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (anty-VEGF) stanowiło kamień milowy w terapii wysiękowego AMD i współcześnie  wciąż  pozostaje  złotym  standardem  leczenia.

Pacjenci i metody: Badaniem objęto grupę dwudziestu chorych (20 oczu), których średnia wieku wynosiła 75 lat i 7 miesięcy. Ostrość wzroku między 0,1 a 0,5, grubość siatkówki centralnej w badaniu SD-OCT powyżej 250 µm oraz potwierdzenie aktywności błony CNV w angiografii fluoresceinowej to kryteria włączenia do leczenia iniekcjami doszklistkowymi. Każdy pacjent otrzymał trzy iniekcje doszklistkowe 0,5 mg ranibizumabu w odstępach nie krótszych niż 28 dni, co stanowi dawkę wysycającą. Monitorując leczenie, oceniano najlepszą skorygowaną ostrość wzroku, grubość siatkówki centralnej  oraz  morfologię  siatkówki  na  skanach  SD-OCT.

Wyniki: Wśród badanej grupy pacjentów odnotowano poprawę najlepszej skorygowanej ostrości wzroku  oraz  grubości  siatkówki  centralnej.

Wnioski: Analiza wyników wykazała poprawę czynnościową i morfologiczną. Uzyskane rezultaty badań potwierdzają skuteczność leczenia preparatem Lucentis  oraz  bezpieczeństwo  stosowania.

Słowa kluczowe: Zwyrodnienie  plamki  związane  z  wiekiem,  AMD, ranibizumab,  iniekcje  doszklistkowe,  VEGF, centralna  grubość  siatkówki,  SD-OCT
Pobierz pdf:
POWRÓT