Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Jakość przepływu krwi w naczyniach zaopatrujących gałkę oczną u osób z różnie zaawansowaną krótkowzrocznością

dr n. med. Anna Bryl-Przybylska, dr n. med. Iwona Obuchowska, lek. med. Ewa Godlewska, lek. med. Urszula Cylwik, prof. dr hab. n. med. Zofia Mariak

Streszczenie
Wstęp: Celem pracy była ocena relacji pomiędzy długością osiową gałki ocznej a parametrami przepływu krwi w tętnicy ocznej (TO) u osób krótkowzrocznych.
Materiały i metody: Badaniem prospektywnym objęto 70 osób krótkowzrocznych (17 mężczyzn i 53 kobiety) w wieku od 18 do 79 lat (średnio 44,9 ± 18,3) z długością gałki ocznej od 22,61 mm do 33,36 mm. U każdego pacjenta oceniano parametry przepływu krwi (prędkość maksymalną – Vmax, prędkość minimalną – Vmin, współczynnik oporu – RI, oraz współczynnik pulsacji – PI) w tętnicy ocznej (TO) przy pomocy kolorowej ultrasonografi dopplerowskiej. Do badania wykorzystano aparat marki Toshiba Aplio SSA 770 z głowicą liniową o częstotliwości 12,0 MHz. Do oceny zależności między parametrami ilościowymi stosowano współczynnik korelacji Spearmana oraz wieloczynnikową analizę regresji liniowej, przyjmując poziom istotności wyników dla p < 0,05.
Obliczenia zostały przeprowadzone przy użyciu pakietu statystycznego Statistica 6,0 frmy StatSoft.
Wyniki: Wraz ze wzrostem długości gałki ocznej nieznacznie zwiększała się Vmax krwi przepływającej przez TO po stronie prawej, po stronie lewej ulegała natomiast obniżeniu. Vmin krwi przepływającej przez TO ulegała obniżeniu, zarówno po stronie prawej, jak i  lewej. Wraz ze zwiększaniem się
wymiarów osiowych oczu dochodziło do wzrostu współczynnika oporu (PI) i współczynnika pulsacji (RI) w analizowanym naczyniu. Nie były to jednak zmiany istotne statystycznie.
Wnioski:Zwiększenie rozmiarów osiowych gałki ocznej wiąże się  1. z nieznacznymi zmianami parametrów przepływu krwi w tętnicy ocznej. Zaobserwowano niewielkie, ale powtarzające się różnice  2. w przepływie pomiędzy prawą i lewą tętnicą oczną.

Słowa kluczowe: Regionalny przepływ krwi, oko, tętnica oczna, ultrasonografa dopplerowska kolorowa, długość osiowa gałki ocznej, krótko- wzroczność.
Pobierz pdf:
POWRÓT