Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Jakość przepływu krwi w naczyniach zaopatrujących gałkę oczną u osób z różnie zaawansowaną krótkowzrocznością

dr n. med. Anna Bryl-Przybylska, dr n. med. Iwona Obuchowska, lek. med. Ewa Godlewska, lek. med. Urszula Cylwik, prof. dr hab. n. med. Zofia Mariak

Streszczenie
Wstęp: Ocena zmian parametrów przepływu krwi w  tętnicy środkowej siatkówki (TŚS) w zależności od długości gałki ocznej u osób krótkowzrocznych.Materiały i metody: Badaniem objęto 70 osób krótkowzrocznych (17 mężczyzn i 53 kobiety) w wieku od 18 do 79 lat (średnio 44,9 ± 18,3) z długością gałki ocznej od 22,61 mm do 33,36 mm. U każdego pacjenta oceniano parametry przepływu krwi (prędkość maksymalną – Vmax, prędkość minimalną – Vmin, prędkość śred-
nią – Vm, współczynnik oporu – RI oraz współczynnik pulsacji – PI) w  tętnicy środkowej siatkówki (TŚS) przy pomocy kolorowej ultrasonografi dopplerowskiej. Do oceny zależności między parametrami ilościowymi stosowano współczynnik korelacji Spearmana oraz wieloczynnikową analizę regresji liniowej, przyjmując poziom istotności wyników dla p < 0,05. Obliczenia zostały przeprowadzone przy użyciu pakietu statystycznego Statistica 6,0 frmy StatSoft.
Wyniki: Wraz ze wzrostem długości osiowej gałki ocznej zaobserwowano istotne statystycznie obniżenie Vmax, Vm, Vmin po stronie prawej, jak i po stronie lewej. Nie zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy prędkością przepływającej przez TŚS krwi w oczach prawych i  lewych (p > 0,05). Współczynniki oporu i pulsacji wzrastały, przy czym zmiana ta była istotnie silniej wyrażona po stronie prawej. Nie stwierdzono także istotnych statystycznie zmian u kobiet i mężczyzn (p > 0,05).
Wnioski:Zwiększenie rozmiarów gałki ocznej wiąże się z istotnymi statystycznie zmianami w parametrach przepływu krwi przez tętnicę środkową siatkówki, polegającymi na ich pogarszaniu się.Wraz z wydłużaniem się długości osiowej gałki ocznej dochodzi  2. do obniżenia prędkości krwi, przepływającej przez tętnicę środkową siatkówki.Wraz z wydłużaniem się długości osiowej gałki ocznej dochodzi  3. do wzrostu współczynnika oporu i pulsacji.

Słowa kluczowe: Przepływ krwi regionalny, oko, tętnica środkowa siatkówki, ultra- sonografa dopplerowska kolorowa, długość gałki ocznej, krótko- wzroczność.
Pobierz pdf:
POWRÓT