Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Jakość przepływu krwi w naczyniach zaopatrujących gałkę oczną u osób z różnie zaawansowaną krótkowzrocznością

dr n. med. Anna Bryl-Przybylska, dr n. med. Iwona Obuchowska, lek. med. Ewa Godlewska, lek. med. Urszula Cylwik, prof. dr hab. n. med. Zofia Mariak

Wstęp: Określenie wpływu długości osiowej gałki ocznej na dopplerowskie parametry przepływu krwi w  tętnicach rzęskowych tylnych krótkich (TRTK).
Materiały i metody: Badaniem objęto 70 osób krótkowzrocznych (17 mężczyzn i 53 kobiety) w wieku od 18 do 79 lat (średnio 44,9 ± 18,3) z długością gałki ocznej od 22,61 mm do 33,36 mm. U każdego pacjenta oceniano parametry przepływu krwi (prędkość maksymalną – Vmax , prędkość minimalną – Vmin, współczynnik oporu – RI, oraz współczynnik pulsacji – PI) w TRTK przy pomocy kolorowej ultrasonografi dopplerowskiej. Do badania wykorzystano aparat marki Toshiba Aplio SSA 770 z sondą liniową o częstotliwości 12,0 MHz. Do oceny zależności między parametrami ilościowymi stosowano współczynnik korelacji Spearmana oraz wieloczynnikową analizę regresji liniowej, przyjmując poziom istotności wyników dla p < 0,05. Obliczenia zostały przeprowadzone przy użyciu pakietu statystycznego Statistica 6,0 frmy StatSoft.
Wyniki: Długość osiowa gałki ocznej istotnie wpływa na parametry przepływu krwi przez TRTK. Wraz ze zwiększeniem rozmiarów oka obniżeniu ulega zarówno prędkość maksymalna, jak i minimalna krwi w TRTK nosowych i skroniowych. Współczynniki oporu i pulsacji zwiększają się natomiast jedynie w naczyniach położonych skroniowo od tarczy nerwu wzrokowego.
Wnioski:
Zwiększenie długości osiowej gałki ocznej wpływa na parametry przepływu krwi w tętnicach rzęskowych tylnych krótkich.
Wraz ze wzrostem rozmiarów oka, Vmin i Vmax krwi przepływającej przez tętnice rzęskowe tylne krótkie ulega obniżeniu, natomiast wzrasta współczynnik oporu.
W tętnicach rzęskowych tylnych krótkich skroniowych zmiany parametrów przepływającej krwi są bardziej nasilone niż w analogicznych naczyniach nosowych.

Słowa kluczowe: Regionalny przepływ krwi, oko, tętnice rzęskowe tylne krótkie, ultrasonografa dopplerowska kolorowa, długość gałki ocznej, krótkowzroczność.
Pobierz pdf:
POWRÓT