Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Krótkoterminowa obserwacja wpływu doszklistkowej iniekcji acetonidu triamcinolonu na ciśnienie wewnątrzgałkowe u pacjentów z zaawansowaną postacią AMD

dr n. med. Małgorzata Nita, dr n. med. Agnieszka Nowak, prof. dr hab. n. med. Wanda Romaniuk,
mgr farm. Samer Bijo

Wstęp: Celem pracy była ocena wpływu doszklistkowej iniekcji acetonidu triamcinolonu na ciśnienie wewnątrzgałkowe u pacjentów z zaawansowaną, mokrą postacią AMD.
Materiały i metody: Grupę badaną stanowiło 30 osób – 16 kobiet, 14 mężczyzn, mediana wieku 72,8 lat (55,0–87,0), zakwalifkowanych do doszklistkowej iniekcji acetonidu triamcinolonu w dawce 4 mg. Analizie poddano ciśnienie wewnątrzgałkowe, skorygowane pomiarem pachymetrycznym, mierzone tonometrem aplanacyjnym Goldmanna przed podaniem leku (T-0), w pierwszej dobie (T-1), miesiąc (T-2) i trzy miesiące (T-3) po iniekcji acetonidu triamcinolonu.
Wyniki: U badanych pacjentów, po doszklistkowej iniekcji acetonidu triamcinolonu, stwierdzono następujące wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego: T-0 Me = 15,5 mmHg (10,0–20,0); T-1 Me = 16,0 mmHg (12,0–21,0); T-2 Me = 18,5 mmHg (14,0–22,0); T-3 Me = 19,0 mmHg (15,0–21,0). Analiza statystyczna uzyskanych wyników pozwoliła stwierdzić, istotną statystycznie, różnicę pomiędzy wartościami ciśnienia wewnątrzgałkowego przed podaniem acetonidu triamcinolonu a wszystkimi pomiarami ciśnienia wewnątrzgałkowego po podaniu leku (p = 0,03). Dodatkowo zaobserwowano też istotną statystycznie różnicę wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego pomiędzy pierwszym dniem a pierwszym miesiącem po podaniu leku (p = 0,0007).
Wnioski:
1. Doszklistkowa iniekcja acetonidu triamcinolonu prowadzi do wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego.
2. Najwyższe wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego stwierdzono w 3 miesiącu od podania leku.
3. Zastosowaną dawkę acetonidu triamcinolonu można uznać za bezpieczną, bowiem generowany wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego nie przekracza górnej granicy statystycznej normy.

Słowa kluczowe: Acetonid triamcinolonu, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, AMD, ciśnienie wewnątrzgałkowe, iniekcja doszklistkowa, optyczna koherentna tomografa.
Pobierz pdf:
POWRÓT