Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Zastosowanie metody RT-PCR w oznaczaniu poziomu ekspresji endoteliny-1 i jej receptorów w retinopatii cukrzycowej u pacjentów z cukrzycą typu 2

dr n. med. Agnieszka Nowak, dr n. med. Małgorzata Nita, lek. med. Mariusz Nowak,
prof. dr hab. n. med. Wanda Romaniuk, dr n. farm. Barbara Strzałka-Mrozik,
dr hab. n. med. Urszula Mazurek

Streszczenie:
Wstęp
: Celem pracy była ocena aktywności transkrypcyjnej genu ET-1 i jej receptorów ET-A oraz ET-B w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej u chorych z cukrzycą typu 2 i obecnością lub brakiem zmian o charakterze retinopatii cukrzycowej (diabetic retinopathy – DR) i w grupie kontrolnej metodą RT-PCR.
Materiały i metody: Grupę badaną stanowiło 61 chorych z cukrzycą typu 2. Do grupy kontrolnej włączono 20 pacjentów z ujemnym wywiadem cukrzycowym, prawidłowym stężeniem glukozy w surowicy krwi żylnej na czczo oraz prawidłowym wynikiem badania dna oka. Chorzy z rozpoznaną cukrzycą typu 2 (diabetes mellitus – DM) zostali podzieleni na trzy grupy. Do pierwszej grupy zakwalifkowano 22 pacjentów bez zmian o charakterze DR (DM bez DR). Do drugiej grupy włączono 28 chorych z retinopatią cukrzycową nieproliferacyjną (nonproliferative diabetic retinopathy – NPDR) – DM NPDR. Trzecią grupę stanowiło 11 pacjentów z retinopatią cukrzycową proliferacyjną (proliferative diabetic retinopathy – PDR) – DM PDR. W grupie badanej i kontrolnej oceniano aktywność transkrypcyjną genów ET-1 i jej receptorów metodą RT-PCR.
Wyniki: Stwierdzono istotnie wyższą aktywność transkrypcyjną genów: ET-1 i receptorów ET-A i ET-B w grupie pacjentów DM NPDR, w porównaniu z chorymi DM bez DR. Także aktywność transkrypcyjna genów ET-1 i ET-A była wyższa w grupie pacjentów z DM NPDR w porównaniu z grupą kontrolną.
Wnioski:
1. Oznaczanie aktywności transkrypcyjnej genów: ET-1 i jej receptorów metodą RT-PCR może pozwolić na wczesną diagnostykę i monitorowanie progresji retinopatii cukrzycowej.
2. Poziom ekspresji genów: ET-1, ET-A i ET-B w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej jest zależny od stopnia rozwoju retinopatii cukrzycowej u pacjentów z cukrzycą typu 2.

Słowa kluczowe: Retinopatia cukrzycowa, endotelina-1, receptory dla endoteli- ny-1 (ET-A i ET-B), reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR).
Pobierz pdf:
POWRÓT