Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Zespół suchego oka w chorobach reumatoidalnych

lek. med. Aneta Sidorowicz, dr n. med. Iwona Obuchowska, prof. dr hab. n. med. Zofia Mariak

Streszczenie
Wstęp: Celem pracy była ocena częstości występowania i przedstawienie obrazu klinicznego zespołu suchego oka (ZSO) u pacjentów z chorobami reumatoidalnymi.
Materiał i metody: Badaniami objęto 35 pacjentów w wieku od 45 do 68 lat, z rozpoznaną chorobą reumatoidalną. U wszystkich zebrano dokładny wywiad okulistyczny i ogólnolekarski, wykonano badanie narządu
wzroku ze szczegółową oceną przedniego odcinka oka w  lampie szczelinowej oraz testy, stosowane w diagnostyce zespołu suchego oka (LIPCOF, BUT, test Schirmera, przyżyciowe barwienie rogówki fluoresceiną i zielenią lizaminy, pachymetria).
Wyniki: Objawy ZSO występowały u 30 pacjentów, w tym u 93,3% kobiet i 6,7% mężczyzn. 85,7% kobiet było w wieku pomenopauzalnym. Wśród objawów podmiotowych dominowało uczucie suchości w oczach, pieczenia i piasku pod powiekami. Objawy nasilały się w zadymionym pomieszczeniu, na wietrze i podczas pracy przy komputerze. Test LIPCOF wypadł prawidłowo u wszystkich osób bez objawów ZSO, natomiast u chorych z dolegliwościami suchości w oku zmiany odpowiadające 0° stwierdzono u 46,7%, zmiany 1° – u 43,3%, a 2° – u 10% badanych. BUT był obniżony u 76,7% pacjentów z objawami ZSO i u 40% bez dolegliwości. Wynik testu Schirmera był obniżony u 56,7% chorych, zgłaszających objawy suchego oka. Rogówka w tej grupie barwiła się fluoresceiną w 80% przypadków, a zielenią lizaminy u 33,3% badanych.
Wnioski: Objawy suchego oka często towarzyszą chorobom reumatoidalnym. Zaburzenia hormonalne po menopauzie stanowią istotny czynnik ryzyka rozwoju ZSO. Do najbardziej wiarygodnych testów diagnostycz-nych ZSO należą czas przerwania filmu łzowego oraz barwienie rogówki i spojówki fluoresceiną. Wyniki badań dodatkowych nie zawsze korelują z nasileniem objawów podmiotowych.

Słowa kluczowe: Zespół suchego oka, choroby reumatoidalne, testy diagnostyczne suchego oka.
Pobierz pdf:
POWRÓT