Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Czynniki ryzyka rozwoju wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

lek. med. Katarzyna Jadwiga Napora, dr n. med. Iwona Obuchowska, lek. med. Joanna Konopińska,
prof. dr hab. n. med. Zofia Mariak

Streszczenie
Wstęp: Celem pracy było określenie czynników ryzyka rozwoju wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD).
Materiały i metody: Badaniami objęto 53 pacjentów, 38 kobiet i 15 mężczyzn, w wieku od 57 do 85 lat. Chorych podzielono na dwie grupy: z suchą postacią AMD – 20 osób oraz z wysiękową postacią AMD – 33 osoby. Analizie poddano takie czynniki, jak: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, palenie tytoniu, wywiad w kierunkunchoroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, hipercholesterolemii, zabiegu usunięcia zaćmy oraz rodzaju przyjmowanych leków. U każdego pacjenta przeprowadzono pełne badanie okulistyczne, kilkakrotny pomiar ciśnienia ogólnego krwi oraz oznaczono gospodarkę węglowodanową i lipidową.
Wyniki: Stosunek kobiet do mężczyzn w postaci suchej wynosił 9:1, a w postaci wysiękowej 3:2. 57,6% pacjentów z wysiękową postacią AMD było czynnymi lub biernymi palaczami tytoniu, w porównaniu do 15% chorych z suchym AMD. Średnie wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego w grupie chorych z wysiękowym AMD były wyższe niż w postaci suchej i różnice te były znamienne statystycznie. W obu grupach nie
stwierdzono istotnych różnic wynikających z miejsca zamieszkania, częstości występowania cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń gospodarki lipidowej, przyjmowania statyn i kwasu acetylosalicylowego oraz zabiegu usunięcia zaćmy.
Wnioski :
1. Płeć męska może predysponować do rozwoju wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki.
2. Czynne i bierne palenie papierosów w istotny sposób zwiększa ryzyko rozwoju wysiękowego AMD.
3. Zbyt wysokie ciśnienie skurczowe i rozkurczowe krwi może być czynnikiem sprzyjającym rozwojowi zmian wysiękowych.
4. Cukrzyca, choroba niedokrwienna serca, hipercholesterolemia, przyjmowanie statyn i kwasu acetylosalicylowego oraz przebyta operacja zaćmy nie mają wpływu na występowanie wysiękowej postaci AMD.

Słowa kluczowe: Suche AMD, wysiękowe AMD, czynniki ryzyka.
Pobierz pdf:
POWRÓT