Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Terapia  anty-VEGF  cukrzycowego  obrzęku  plamki  –  co  nowego?

dr hab. n. med. Małgorzata Figurska

Do najpoważniejszych następstw cukrzycy wiążących się z istotnym pogorszeniem widzenia, a nawet utratą wzroku, zaliczamy retinopatię cukrzycową powikłaną obrzękiem plamki, krwotokiem przedsiatkówkowym lub do ciała szklistego, trakcyjnym odwarstwieniem  siatkówki,  jaskrą  neowaskularną.

Koszty terapii cukrzycowego obrzęku plamki(diabetic macular edema – DME) na całym świecie  są  wysokie  i  stale  rosną.

U chorych z DME w ciele szklistym obserwuje się zwiększoną koncentrację czynnika wzrostu śródbłonka naczyń (vascular endothelial growth factor – VEGF).

Doszklistkowe iniekcje leków anty-VEGF w terapii DME przynoszą lepsze efekty czynnościowe w  porównaniu  z  laseroterapią.

W terapii DME stosowane są trzy doszklistkowe leki blokujące VEGF: aflibercept, ranibizumab, bewacizumab. Ograniczają DME i poprawiają widzenie przy zachowanym bezpieczeństwie miejscowym oraz ogólnoustrojowym. Jednak tylko aflibercept i ranibizumab zostały zarejestrowane przez FDA i EMEA w terapii DME. Avastin podawany jest  do  ciała  szklistego  off  label.

DRCRNET, aby porównać skuteczność i bezpieczeństwo afliberceptu, ranibizumabu i bewacizumabu, przeprowadziło randomizowane badanie kliniczne terapii DME obejmującego centrum plamki. Przy dobrej wyjściowej ostrości wzroku pomiędzy 78 a 69 liter chorzy leczeni afliberceptem w dawce 2 mg zyskali średnio 8,0 liter, bewacizumabem w dawce 1,25 mg 7,5 litery, a ranibizumabem w dawce 0,3 mg 8,3 litery (p > 0,05). Kiedy wyjściowa ostrość wzroku wynosiła poniżej 69 liter, odnotowano jej poprawę w grupie afliberceptu o 18,9 liter, o 11,8 dla bewacizumabu i o 14,2 dla ranibizumabu.

Dla chorych z gorszym początkowym widzeniem wtórnym do DME skuteczniejszym lekiem jest aflibercept, który daje lepsze efekty czynnościowe przy analogicznym schemacie podawania innych  leków  anty-VEGF.

Słowa kluczowe: Cukrzycowy obrzęk plamki, DME, aflibercept, ranibizumab, bewacizumab, terapia anty-VEGF.
Pobierz pdf:
POWRÓT