Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Wady  wzroku  wśród  osób  kwalifikowanych do  pracy  na  wysokości  w  materiale  przemysłowego zespołu  opieki  zdrowotnej  w  Gdańsku

dr  n.  med.  Magdalena  Homziuk

Wstęp: Celem pracy była analiza wad refrakcji u osób kwalifikowanych pierwszy raz do pracy na wysokości w Poradni Okulistycznej Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gdańsku w roku 2010 i  2013.

Pacjenci i metody: Przebadano łącznie 3886 osób w wieku od 18 do 65 lat. U wszystkich określono ostrość wzroku do dali i do bliży przy pomocy tablic Snellena oraz rodzaj wady refrakcji autorefraktometrem RK-F1 firmy Canon. Z innych parametrów okulistycznych oceniano: wartość ciśnienia śródgałkowego tonometrem bezdotykowym TX-F firmy Canon, widzenie barw przy pomocy tablic pseudoizochromatycznych Ishihary lub lampy Wilczka oraz wi-dzenie  stereo,  stosując  test  muchy. Wszyscy poddani zostali badaniu odcinka przedniego w świetle lampy szczelinowej Crane YZ5F oraz oftalmoskopowej ocenie dna oka oftalmoskopem  Wellsch  Allyn.

Wyniki: Porównując pierwszy i drugi okres badań, wykazano, że w roku 2013 zwiększyła się liczba osób zamierzających pracować na wysokości. Wzrósł odsetek kobiet z 13% w pierwszym okresie, do 30% w drugim. Zarówno w roku 2010, jak i w 2013, u kobiet częściej niż u mężczyzn obserwowano wady refrakcji. W obu przedziałach czasowych najczęstszą wadą refrakcji była krótkowzroczność.Te obserwacje na temat częstości występowania krótkowzroczności są zgodne z doniesieniami innych autorów, którzy uważają, że krótkowzroczność i astygmatyzm ujawnia się najczęściej u młodzieży w tzw. „okresie  studenckim”.Wnioski: Właściwie wyrównane wady wzroku nie stanowią przeszkody do pracy na wysokości do 3  metrów  i  powyżej.

Słowa kluczowe: Profilaktyka,  badania  okulistyczne,  wady  refrakcji, praca  na  wysokości,  epidemiologia.
Pobierz pdf:
POWRÓT