Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Wstępne  badania  naturalnych  soczewek  oka  metodą fourierowskiej  spektroskopii  w  podczerwieni

kmdr  por.  lek.  Piotr  Chanieckiprof.  ndzw.  dr  hab.  Czesława  Paluszkiewiczprof.

dr  hab.  inż.  Marta  Błażewiczlek.  Jagoda  Miszczyk

Wstęp: Praca prezentuje analizę naturalnych so-czewek uzyskiwanych w procesie fakoemulsyfikacji metodą fourierowskiej spektroskopii w podczerwieni (FTIR − Fourier transform infrared spectroscopy). Opisano tu metodę pozwalającą na przygotowanie preparatów z rozdrobnionych soczewek uzyskiwanych podczas zabiegu fakoemulsyfikacji. Badanie stanowi próbę wykazania różnic w molekularnej budowie pooperacyjnie zdegradowanych soczewek na podstawie analizy  widm  zarejestrowanych  metodą  FTIR.

Materiały i metody: Analizie poddano dwie próbki zawierające zdyspergowane soczewki, pochodzące od losowo wybranych pacjentów: kobiety i mężczyzny. Zabiegi usunięcia zaćmy przeprowadzono techniką fakoemulsyfikacji w Szpitalu Wojskowym w Krakowie. Otrzymane rozdrobnione soczewki przekazano do dalszych badań w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Po przygotowaniu próbek poddano je analizie spektroskopowej, rejestrując widma metodą FTIR. W celu prawidłowej inter-pretacji widm soczewek analizie spektroskopowej poddano również takie wzorce, jak: albumina, DNAglukoza oraz hydroksyapatyt, ze względu na ich prawdopodobne występowanie w materiale soczewkowym.

Wyniki: Obrazy widm obu badanych soczewek porównano z wzorcami. Ich widma są najbardziej zbliżone do widma albuminy, charakterystyczne dla naturalnych tkanek, zdominowane przez intensywnepasma pochodzące od amidów (Amid I, Amid II, Amid III). Widoczne są również pasma charakterystyczne  dla  lipidów.

Wnioski: Metoda spektroskopii FTIR pozwala na określenie struktury drugorzędowej białek wcho-dzących w skład soczewki, lipidów oraz produktów mineralizacji. Materiał uzyskiwany w małoinwazyjnych zabiegach usuwania zaćmy może dostarczyć podobnych danych jak te, które uzyskuje się w oparciu o nierozdrobnione soczewki usuwane w zabiegach zewnątrztorebkowego  usunięcia  zaćmy.

Słowa kluczowe: Zaćma, ludzka soczewka, budowa molekularna, FTIR, analiza  spektralna.
Pobierz pdf:
POWRÓT