Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
O  kryteriach  okulistycznych w  medycynie  pracy  raz  jeszcze

dr  n.  med.  Wiktor  Stopyra

Na naszych oczach dokonuje się niesamowity postęp w każdej dziedzinie nauki, również w medycynie. Wyodrębnia się nowe patogeny, a jednocześnie powstają nowe skuteczne szczepionki, leki oraz techniki chirurgiczne. Ciągłym zmianom ulegają również zagadnienia orzecznicze, istniejące akty prawne są często modyfikowane lub uchylane, a w ich miej-sce uchwalane są nowe. Zmieniają się przepisy, wytyczne  i  wskazówki  dotyczące  kwestii  orzeczniczych.

W dwóch ostatnich numerach „Magazynu Lekarza Okulisty” ukazały się artykuły, w których przedstawiono kryteria okulistyczne obowiązujące pracujących na wysokości oraz obsługujących urządzenia mechaniczne. Wykorzystano do nich wytyczne zebrane w zaleceniach Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Nofera w Łodzi z 25 kwietnia 2016 r. Zanalizowano najważniejsze parametry okulistyczne, jakie  muszą  spełniać  wspomniani  pracownicy.

Jednak 19 listopada 2018 r. Instytut Medycyny Pracy im. prof. Nofera w Łodzi opublikował nowe wskazówki dla lekarzy orzekających dla potrzeb me-dycyny pracy. Oczywiste jest, że wspomniane artykuły nie są już aktualne. Wychodząc naprzeciw potrzebom wielu lekarzy okulistów, którzy na co dzień związani są z medycyną pracy, artykuł oparto na wytycznych z 2018 r. Rozpatruje się w nim najistotniejsze funkcje narządu wzroku, tj.: ostrość wzroku do dali i bliży, pole widzenia, widzenie prze-strzenne, rozpoznawanie barw, widzenie zmierzchowe  i  wrażliwość  na  olśnienie.

W tabelach podano minimalne wymagania, jakie muszą spełniać ubiegający się o pracę na wysokości  lub  przy  obsłudze  urządzeń  mechanicznych.     

Słowa kluczowe: Praca   na   wysokości,   urządzenia   podnośnikowe, ostrość  wzroku,  pole  widzenia,  widzenie  przestrzenne
Pobierz pdf:
POWRÓT