Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Arabinogalaktan   –   innowacyjny   składnik   w   leczeniu zespołu   suchego   oka

dr   n.   med.   Beata   Węglarz

 

Słowa kluczowe
Zespół  suchego  oka,  film  łzowy,  sztuczne  łzy, 
arabinogalaktan,  kwas  hialuronowy
Streszczenie
Zespół suchego oka (dry eye syndrome – DES) 
to powszechna, wieloczynnikowa choroba oczu, która dotyka miliony ludzi na całym świecie. Charakteryzuje się niestabilnością filmu łzowego i jego hiper-
osmolarnością, co prowadzi do rozwoju stanu zapalnego i powikłań na powierzchni oka. Tradycyjne 
metody leczenia suchego oka obejmują podawanie 
preparatów tzw. sztucznych łez dostępnych bez re-
cepty. Zaleca się stosowanie preparatów bez konser-
wantów, aby uniknąć ich niepożądanych działań na
powierzchnię  oka. 
Arabinogalaktan to naturalny polisacharyd wystę-
pujący w wielu różnych roślinach, najczęściej po-
zyskiwany z kory modrzewia zachodniego (Larix oc-
cidentalis). Zbudowany jest z dwóch cukrów pro-
stych – arabinozy i galaktozy w stosunku 1:6. Ara-
binogalaktan jest wykorzystywany w wielu dziedzi-
nach medycyny, w produktach farmaceutycznych, 
kosmetycznych czy jako dodatek do żywności. Sto-
sowany jest szeroko w postaci doustnej, jako źród-
ło błonnika pokarmowego, działa ochronnie na bło-
nę śluzową przewodu pokarmowego oraz zmniejsza działanie  kancerogenne  amoniaku  w  jelicie  grubym. 
Znajduje zastosowanie również w okulistyce w le-
czeniu zespołu suchego oka, ponieważ działa korzystnie na jego powierzchnię, wspomaga reepitelializa-
cję rogówki, ma dobre właściwości mukoadhezyjne 
oraz oddziałuje z mucynami nabłonka rogówki, wpły-
wa na zmniejszenie hiperosmolarności filmu łzowego, łagodzi stan zapalny na powierzchni oka oraz zmniej-
sza  utratę  komórek  kubkowych  spojówki. 
Poszukiwanie nowych, innowacyjnych substancji, które wpływają na łagodzenie objawów związanych 
z suchym okiem może przyczynić się do wzrostu 
jakości i skuteczności leczenia oraz poprawy jakości 
życia  chorych  z  zespołem  suchego  oka.

Zespół suchego oka (dry eye syndrome – DES) to powszechna, wieloczynnikowa choroba oczu, która dotyka miliony ludzi na całym świecie. Charakteryzuje się niestabilnością filmu łzowego i jego hiperosmolarnością, co prowadzi do rozwoju stanu zapalnego i powikłań na powierzchni oka. Tradycyjne metody leczenia suchego oka obejmują podawanie preparatów tzw. sztucznych łez dostępnych bez recepty. Zaleca się stosowanie preparatów bez konserwantów, aby uniknąć ich niepożądanych działań na powierzchnię  oka.

Arabinogalaktan to naturalny polisacharyd występujący w wielu różnych roślinach, najczęściej pozyskiwany z kory modrzewia zachodniego (Larix occidentalis). Zbudowany jest z dwóch cukrów prostych – arabinozy i galaktozy w stosunku 1:6. Arabinogalaktan jest wykorzystywany w wielu dziedzinach medycyny, w produktach farmaceutycznych, kosmetycznych czy jako dodatek do żywności. Stosowany jest szeroko w postaci doustnej, jako źródło błonnika pokarmowego, działa ochronnie na błonę śluzową przewodu pokarmowego oraz zmniejsza działanie  kancerogenne  amoniaku  w  jelicie  grubym.

Znajduje zastosowanie również w okulistyce w leczeniu zespołu suchego oka, ponieważ działa korzystnie na jego powierzchnię, wspomaga reepitelializację rogówki, ma dobre właściwości mukoadhezyjne oraz oddziałuje z mucynami nabłonka rogówki, wpływa na zmniejszenie hiperosmolarności filmu łzowego, łagodzi stan zapalny na powierzchni oka oraz zmniejsza  utratę  komórek  kubkowych  spojówki.

Poszukiwanie nowych, innowacyjnych substancji, które wpływają na łagodzenie objawów związanych z suchym okiem może przyczynić się do wzrostu jakości i skuteczności leczenia oraz poprawy jakości życia  chorych  z  zespołem  suchego  oka.

 

Słowa kluczowe: Zespół suchego oka, film łzowy, sztuczne łzy, rabinogalaktan, kwas hialuronowy
Pobierz pdf:
POWRÓT