Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Termograficzna ocena procesu gojenia u pacjentów po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji

dr n. med. Olaf Kalisz, prof. nzw. dr hab. n. med. Marek Gerkowicz, dr n. rol. Piotr Baranowski, dr n. rol. Wojciech Mazurek, prof. dr n. farm. Tadeusz Wolski, prof. dr n. med. Kazimierz Goździuk, lek. med. Agnieszka Rozegnał-Madej

Wstęp: Termografa podczerwona, ze względu na nieinwazyjność oraz wysoką czułość, wydaje się stwarzać nowe możliwości w diagnostyce niektórych chorób
oraz w monitorowaniu procesu leczenia. W przedstawionym badaniu podjęto próbę wykorzystania metod termowizyjnych do oceny procesu gojenia i stanu pooperacyjnego u pacjentów po operacji zaćmy.

Materiały i metody: Badaniem objęto 20 pacjentów, u których wykonano zabieg usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfkacji. U wszystkich pacjentów wykonano po-
miar termografczny przed zabiegiem, w pierwszej i piątej dobie po operacji. Wyniki pomiarów termografcznych analizowano w zależności od: czasu trwania zabiegu, czasu wykorzystania ultradźwięków, wielkości zastosowanych przepływów płynów infuzyjnych podczas operacji oraz rodzaju znieczulenia. Obrazy termografczne porównywano za pomocą analizy komputerowej.
Wyniki: Średnia temperatura w oczach operowanych była znacznie wyższa w pierwszej i w piątej dobie po operacji w przypadku dłuższego trwania zabiegu
lub dłuższego czasu stosowania ultradźwięków. Może to świadczyć o przebiegu procesu gojenia i wynikać z nasilenia pooperacyjnego odczynu zapalnego. Dłuższy czas trwania zabiegu jest zazwyczaj związany ze zwiększonym przepływem płynów infuzyjnych, co także może mieć wpływ na proces gojenia. Znamiennych statystycznie różnic temperatur nie zaobserwowano w oczach nieoperowanych. Nie zaobserwowano także różnic zależnych od rodzaju znieczulenia.
Wnioski: Krótki czas trwania zabiegu oraz krótki okres działania ultradźwięków, a także zastosowanie niewielkich przepływów płynów infuzyjnych w trakcie
operacji pozwalają na stworzenie optymalnych warunków operacyjnych, warunkujących prawidłowy proces gojenia po zabiegu oraz dobre pooperacyjne efekty kli-
niczne.

Słowa kluczowe: Termografa podczerwona, zaćma, fakoemulsyfkacja, chirurgia okulistyczna.
Pobierz pdf:
POWRÓT