Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Profil psychologiczny pacjentów z jaskrą pierwotną

dr n. med. Aneta Hill-Bator, prof. dr hab. n. med. Maria Niżankowska, A. Kuczyńska

Wstęp: Celem pracy była analiza wpływu jaskry pierwotnej jako choroby nieuleczalnej, postępującej i  w  swoim naturalnym przebiegu prowadzącej do nie-
odwracalnej utraty funkcji widzenia, na stan psychiczny pacjentów.
Materiały i metody: Badaniem objęto 90 pacjentów z jaskrą pierwotną oraz 72 osoby zdrowe, stanowiące grupę kontrolną. Uczestnicy badania byli badani testami
psychologicznymi. Stan emocjonalny chorych oceniano za pomocą Inwentarza Objawów Depresyjnych A.T. Becka, Inwentarza Stanu i Cechy Lęku ISCL-STAI oraz
Skali Akceptacji Choroby AIS.
Wyniki: Wykazano wyraźny wpływ jaskry na stan psychiczny pacjentów. Poziom depresji był u pacjentów z jaskrą pierwotną istotnie wyższy, w porównaniu
z grupą kontrolną. Poziom ten był pozytywnie skorelowany z wiekiem chorych, czasem trwania leczenia oraz zaawansowaniem choroby. W badanej grupie nie wykazano natomiast zależności poziomu depresji od rodzaju stosowanej farmakoterapii. W porównaniu z grupą kontrolną, u chorych na jaskrę stwierdzono także wyższy poziom lęku jako cechy osobowości. Natomiast nasilenie lęku jako stanu wzrastało wraz ze stopniem zaawansowania neuropatii, bez
względu na wiek, płeć oraz czas trwania leczenia. Najniższym poziomem depresji oraz lęku w badanej grupie charakteryzowali się chorzy leczeni laserowo.
Badanie poziomu akceptacji choroby wykazało, iż jest on najniższy u osób najstarszych, z zaawansowaną jaskrą oraz leczonych chirurgicznie. Akceptacja neuro-
patii jaskrowej okazała się natomiast istotnie wyższa u  osób aktywnych zawodowo oraz z wyższym poziomem wykształcenia.
Wnioski: Jaskra jako choroba nieuleczalna, mogąca prowadzić do ślepoty, wywiera wyraźny wpływ na stan psychiczny pacjentów zależny od wieku chorych,
zaawansowania neuropatii, aktywności zawodowej chorych oraz poziomu wykształcenia.

Słowa kluczowe: Jaskra, profl psychologiczny, depresja, lęk, akceptacja choroby
Pobierz pdf:
POWRÓT