Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt


REGULAMIN PUBLIKOWANIA PRAC

1. Redakcja „Magazynu Lekarza Okulisty” przyjmuje do publikacji oryginalne prace badawcze, prace poglądowe i kazuistyczne. W czasopiśmie publikowane są także artykuły redakcyjne, listy do Redakcji, sprawozdania, wywiady, streszczenia piśmiennictwa, recenzje i oceny książek, materiały informacyjne.

2. Autorzy wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację artykułu (oraz jego abstraktu w internecie) oraz oświadczają, że publikacja ta nie narusza praw osób trzecich, nie była wcześniej publikowana, ani jednocześnie złożona do innego czasopisma. Autorzy zgadzają się na wykonywanie praw zależnych tj. poprawianie i skracanie tekstów. Kierownictwo ośrodków, w których praca została wykonana wyraża zgodę na jej publikację. Prosimy o kontakt z Wydawcą – wysyłamy gotowy formularz.

3. Prace kliniczne, które mogą stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla pacjenta muszą uprzednio zostać zaakceptowane przez właściwe lokalne Komisje Etyczne. Autorzy pracy oświadczają pisemnie, że projekt badawczy został zaakceptowany przez właściwą Komisję Etyczną.

4. Każdy z autorów otrzymuje bezpłatnie 1 egzemplarz „Magazynu Lekarza Okulisty”, którego jest współautorem.

5. Materiały do publikacji należy przesyłać w dwóch egzemplarzach drukowanych oraz na nośniku komputerowym (płyta CD) na adres:
Wydawnictwo BIOS,
ul. Armii Krajowej 12/ LU 12, 30-150 Kraków.

6. Tekst powinien być napisany w programie MS WORD w formacie DOC, format A4, czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,5 (32 wiersze na stronę), marginesy 25 mm. Objętość pracy razem ze streszczeniem, piśmiennictwem, tabelami i rycinami nie powinna przekraczać 12 stron w przypadku prac oryginalnych i poglądowych oraz 6 stron w przypadku prac kazuistycznych.

7. Wszystkie strony, wykaz piśmiennictwa oraz ryciny i tabele muszą być ponumerowane w odpowiedniej kolejności.

8. Praca musi zawierać w kolejności:
a) pełne imię i nazwisko autora lub autorów wraz z tytułami naukowymi,
b) pełną i poprawną nazwę ośrodka, z którego pochodzi praca,
c) imię i nazwisko oraz tytuł naukowy kierownika ośrodka (kliniki, szpitala lub przychodni),
d) adres do korespondencji wraz z tytułem naukowym adresata,
e) telefon kontaktowy adresata,
f) adres e-mail adresata,
g) notatkę, czy jest to praca oryginalna, poglądowa czy kazuistyczna,
h) tytuł pracy w języku polskim i angielskim,
i) 5–8 słów kluczowych w języku polskim i angielskim (nie powinny być powtórzeniem tytułu, najlepiej użyć słów z katalogu MeSH – www.mesh. pl),
j) streszczenie w języku polskim i angielskim (200–250 słów); w przypadku pracy oryginalnej musi odzwierciedlać strukturę artykułu i zawierać wstęp (background), materiały i metody (materials and methods), wyniki (results) oraz wnioski (conclusions),
k) treść wraz z odnośnikami do piśmiennictwa w nawiasach kwadratowych,
l) wykaz piśmiennictwa.

9. Praca oryginalna musi być zbudowana wg schematu: wstęp będący wprowadzeniem do zagadnienia (background); materiały i metody (materials and methods); wyniki (results) udokumentowane np. w postaci tabel, wykresów, dobrej jakości zdjęć; dyskusja (discussion); wnioski (conclusions) oraz odnośniki (references).

10. Praca kazuistyczna powinna przedstawiać przypadki dobrze udokumentowane.

11. Tabele i ryciny (wykresy, zdjęcia, rysunki) należy umieszczać na oddzielnych stronach, a w tekście zaznaczyć miejsca, gdzie mają być umieszczone, np. „tabela 1” czy „rycina 1”. Tabele i ryciny muszą posiadać tytuł w języku polskim i angielskim.

12. Wykresy należy przesyłać z danymi liczbowymi jako plik MS EXCEL. Wydawca zastrzega sobie prawo tworzenia nowych wykresów na podstawie dostarczonych przez autora danych.

13. Zdjęcia i rysunki należy przesyłać jako oddzielne pliki (do wyboru: TIFF, JPG, PDF, BMP) w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi. Ryciny umieszczone w programie MS WORD nie nadają się do wykorzystania.

14. Wykaz piśmiennictwa – każda pozycja powinna być napisana od nowego wiersza. Wykaz powinien być sporządzony w kolejności cytowania prac.

15. W piśmiennictwie należy kolejno podać: nazwisko i pierwsze litery imion (jeżeli wielu autorów to podać pierwszych sześć nazwisk), tytuł pracy, tytuł czasopisma w przyjętym skrócie, rok, tom, numery stron. W przypadku książki należy podać: nazwisko i pierwsze litery imion autora (autorów) i/lub redaktora, tytuł książki, wydawcę, miejsce i rok wydania, tom, numery stron.

REGULAMIN PUBLIKOWANIA PRAC